Основні функції структурних підрозділів

Основні функції сектору бухгалтерського обліку, звітності та контролю

Веде бухгалтерський облік майна та результати роботи установи методом подвійного запису господарських операцій згідно з Планом рахунків відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.

Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність в порядку встановленому законодавством.

Здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань.

Своєчасно подає звітність та своєчасно у повному обсязі перераховує податки та збори ( обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів.

Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.

Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності по установі та по підприємствах підпорядкованих Державному агентству.

Забезпечує дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти.

Забезпечує достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань, забезпечує повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування.

Приймає заходи щодо попередження нестач, незаконного витрачання коштів і матеріальних цінностей, порушень фінансово-господарського законодавства.

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію