Основні функції структурних підрозділів

Основні функції управління з питань зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та поводження з радіоактивними відходами

У межах повноважень здійснює управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов’язкового) відселення відповідно до чинного законодавства та координацію робіт щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення, охорони культурної спадщини на цих територіях.

Розробляє проекти законодавчих та нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів та інших рішень у сфері управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов’язкового) відселення.

У межах повноважень організовує, координує і контролює діяльність підприємств, установ та організацій, які здійснюють обов’язкові заходи у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення, з метою забезпечення її бар’єрної функції та мінімізації шкідливого впливу цієї території на довкілля.

Розглядає запити та вносить пропозиції щодо надання в оренду земельних ділянок у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення для цілей визначених законом України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», іншими нормативно-правовими актами.

Розглядає заяви щодо отримання спеціальних дозволів на провадження окремих видів діяльності у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення та вносить пропозиції щодо надання, тимчасового припинення дії чи скасування спеціальних дозволів, якщо діяльність здійснюється з порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища.

Координує розроблення та надає пропозиції до проектів Плану (Комплексної програми), державних цільових програм, прогнозів з питань, що віднесені до компетенції Управління та контролює їх виконання.

Надає пропозиції щодо змін та доповнень за підсумками виконаних підприємствами зони відчуження заходів (робіт) за відповідний період, в межах обсягів фінансування Плану (Комплексної програми).

Погоджує розподіл коштів між підприємствами, установами та організаціями, які здійснюють обов’язкові заходи у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення.
Вносить на розгляд керівництва ДАЗВ пропозиції щодо укладання чи розриву контрактів з керівниками підприємств, які здійснюють обов’язкові заходи у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення та підпорядковані ДАЗВ.

Вносить на розгляд керівництва ДАЗВ пропозиції щодо заохочення та накладення стягнення на керівників підприємств, які здійснюють обов’язкові заходи у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення та підпорядковані ДАЗВ.

Надає пропозиції щодо затвердження статутів, підпорядкованих ДАЗВ підприємств, які здійснюють обов’язкові заходи у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення та здійснює контроль за їх дотриманням. При порушенні вимог статуту - в межах повноважень вживає заходів щодо їх усунення.

Надає пропозиції щодо укладання договорів підприємствами, установами та організаціями на проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, надання послуг у сфері, подолання (ліквідації, мінімізації) наслідків Чорнобильської катастрофи у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення та погоджує їх.

Готує проекти відповідей на звернення центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, народних депутатів, підприємств, організацій та установ державної і недержавної форми власності, громадських організацій та громадян з питань, які входять до компетенції Управління.

Бере участь разом з представниками інших міністерств та відомств у розробленні нормативних документів та регламентів з виробничих питань, оцінки та прогнозування виникнення або розвитку надзвичайної ситуації, внаслідок якої може виникнути радіоактивне забруднення оточуючого середовища.

Розробляє та обґрунтовує за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади і громадських організацій з залученням наукових установ і науковців проекти цільових програм, у тому числі і державних, коротко - і довгострокових прогнозів, пов’язаних з подоланням наслідків Чорнобильської катастрофи, медичним, радіологічним захистом постраждалих громадян, реабілітацією забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи територій та контролює виконання затверджених програм на відповідний період.

Відпрацьовує пропозиції щодо переходу на державному рівні до нової фази подолання наслідків Чорнобильської катастрофи-фази відновлення та розвитку.

Здійснює аналіз пропозицій міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних (міських) державних адміністрацій, підприємств, установ і організацій, окремих громадян щодо внесення змін і доповнень до Законів України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», інших нормативно-правових актів у сфері регулювання суспільних відносин, пов’язаних з Чорнобильською катастрофою, для внесення їх до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.

Здійснює розрахунки потреби в коштах для реалізації Законів України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Забезпечує інформаційні потреби громадян, які проживають на забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи територіях, з питань безпеки проживання та формування здорового способу життя.

Координує роботи, пов'язані з формуванням і реалізацією єдиної науково-технічної політики у сфері захисту населення і територій від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Здійснює узагальнення оцінок радіологічного стану територій, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи, на основі дозиметричної паспортизації населених пунктів та радіоекологічного моніторингу радіоактивно забруднених територій, методичне керівництво та координацію проведення цих робіт, готує пропозиції щодо встановлення меж зон радіоактивного забруднення територій, розробляє програми з реабілітації території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи та координує роботу щодо їх впровадження.

Бере участь у підготовці та перепідготовці кадрів з питань захисту населення і територій від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Сприяє забезпеченню функціонування Державного реєстру осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Узагальнює необхідні матеріали для засідань Наглядової ради при Агентстві із використання бюджетних коштів, передбачених у держбюджеті на відповідний рік для здійснення заходів громадськими організаціями по соціальному захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Приймає участь у вирішенні виробничих питань стосовно заходів з питань зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС, перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему та поводження з відпрацьованим ядерним паливом.

Контролює виконання Чорнобильською АЕС її виробничої діяльності стосовно виконання міжнародних проектів, виробничих програм та графіків зняття з експлуатації енергоблоків ЧАЕС, перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему та поводження з відпрацьованим ядерним паливом.

Вносить пропозиції про надання дозволів на проведення передбачених законодавством заходів у сфері виробничої діяльності Чорнобильської АЕС, обмеження, призупинення чи заборону проведення робіт або заходів, які виконуються з порушеннями законодавства.

Бере участь в узагальненні практики застосування законодавства у сфері виведення енергоблоків Чорнобильської АЕС із експлуатації, перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему та поводження з відпрацьованим ядерним паливом з питань, що віднесені до його компетенції, подає у встановленому порядку пропозиції щодо його удосконалення.

Бере участь у межах своєї компетенції у розробленні державних цільових програм, готує пропозиції щодо визначення основних напрямів перспективної та поточної виробничої діяльності з питань виведення енергоблоків Чорнобильської АЕС із експлуатації, перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему та поводження з відпрацьованим ядерним паливом.

Бере участь у забезпеченні проведення науково-дослідних та конструкторських робіт з проблем зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.

Надає пропозиції щодо міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції, вивчає, узагальнює та поширює досвід іноземних держав, у межах своєї компетенції бере участь у підготовці проектів міжнародних договорів.

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію